Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L oferă servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în următoarele condiții:

EXPRESS TRANSINTERNAȚIONAL S.R.L. acceptă trimiteri poștale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului și care au înscrise numele și prenumele destinatarului, localitatea de destinație și numărul de telefon la care poate fi contactată persoana căruia ii este adresată trimiterea poștală.

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poștale precum și a înscrierii datelor pe trimiterea poștală revin expeditorului.

Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambulate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură tălaș, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mechanic și să aibă aplicată inscripția ”Fragil”. EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile / etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate / vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poștale:
– 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
– 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.
– Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poștale este de 50 de kg.

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. nu acceptă trimiteri poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiteri poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poștale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și pe o porțiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanțe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părți ale acestora, muniții etc).

Expeditorul are obligația de a nu introduce în rețeaua poștală trimiteri poștale al căror obiect este interzis prin dispozițiile legale.

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. asigură secretul trimiterilor poștale – reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale fiind permisă numai în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poștale internaționale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părți, dispozițiile legale incidente în domeniul vamal, precum și legislația statelor pe teritoriul cărora se prestează operațiuni componente ale serviciilor poștale și a celor tranzitate de trimiterea poștală.

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data preluării.

Preluarea trimiterilor poștale interne și a celor internaționale colectate de pe teritoriul României se realizează prin personalul angajat la EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. de la punctele de acces, în fiecare zi de miercuri, la orele stabilite și menționate în oferta comercială (în programul de distribuție/intervalul orar). Având în vedere formalitățile vamale, exclusiv în cazul trimiterilor poștale internaționale, este necesară completarea (pe propria răspundere) a „Declarației de conținut” pentru ca respectiva trimitere poștală să fie acceptată în rețeaua poștală a furnizorului.

În cazul trimiterilor poștale internaționale colectate din afara teritoriului României (Spania), preluarea trimiterilor poștale se realizează în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în intervalul orar stabilit în oferta comercială.

Predarea trimiterilor poștale pe teritoriul României se face în fiecare zi de miercuri a săptămânii, în locul (adresa) indicată de către expeditor și la orele stabilite în oferta comercială (programul de livrare). Destinatarii care nu sunt prezenți pentru ridicarea trimiterilor poștale vor fi apelați telefonic despre încercarea de livrare a trimiterii poștale si vor putea ridica trimiterea poștală de la punctul de contact al societății din localitatea Sebeș, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15A, jud. Alba, în timpul programului de lucru cu publicul, în perioada de păstrare, perioadă care este de 21 de zile de la data avizării, însă cu excepția zilei de miercuri din această perioadă, zi în care EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. păstrează trimiterea poștală la dispoziția destinatarului la adresa (locul) indicată de expeditor, în intervalul orar (programul de livrare) stabilit în oferta comercială.

Predarea trimiterilor poștale pe teritoriul Spaniei se face in ziua de sâmbătă si duminică, la adresa indicată de expeditor, ținându-se cont de programul de livrare din oferta comercială.

În cazul trimiterilor poștale care nu pot fi predate destinatarilor aflați pe teritoriul Spaniei, aceștia vor fi apelați telefonic despre încercarea de livrare a trimiterii poștale, iar trimiterile poștale vor fi păstrate la punctul de contact, în vederea predării, pentru o perioadă de 21 zile de la data avizării, însă cu excepția zilelor de simbătă și duminică din această perioadă, zile în care EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. păstrează trimiterea poștală la dispoziția destinatarului la adresa (locul) indicată de expeditor, doar în intervalul orar stabilit în oferta comercială (programul de livrare).

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poștală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 30 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 30 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor de livrare și a termenelor de returnare, astfel stabiliți în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poștale, EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. va răspunde față de utilizator prin restituirea unui procent de 1 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului, EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. va păstra la dispoziție aceste trimiteri poștale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L.

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poștale atunci când, după preluarea trimiterii poștale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conține bunuri interzise la transport ori care nu respectă condițiile speciale de transport stabilite conform legislației în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poștale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale.

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale din domeniul poștal la care România este parte, excepție făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaționale, situație în care va răspunde corespunzător legislației naționale aplicabilă trimiterilor poștale interne.

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor, în special, în ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea parțială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemulțumit de serviciul oferit poate formula o reclamație în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale.

Reclamația utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulțumit va trebui făcută în scris și transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalități: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctul de contact deservite de personal al EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L., prin intermediul unui serviciu poștal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa Sebeș, str. Mihail Kogalniceanu nr.l5A, jud. Alba, prin e-mail, la adresa contact@expresstrans.ro sau prin SMS la numărul de telefon 0744 814 862 sau 0752 154 284.

EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. va înregistra reclamația primită în Registrul de reclamații și va confirma petentului primirea acesteia prin aceeași modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamația a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamației printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire, prin adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail/SMS către adresa de e-mail/numărul de telefon de la care s-a primit reclamația. În vederea soluționării reclamației, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamației pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte și cauze) aferent reclamației, să își formuleze pretențiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii și informațiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situația în care reclamația se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamație dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte și complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poștal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poștale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, copie a procesului verbal de constatare etc.) și să pună la dispoziție orice alte informații ce ar putea fi utile soluționării reclamației.

Reprezentanții EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. vor analiza reclamația primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar și informațiile/probele relevante furnizate de proprii angajați ori terțe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar și o expertiză.

Reclamația va fi soluționată (implicând analiză reclamație, comunicare răspuns și acordare despăgubiri) de către EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamațiilor soluționate favorabil, EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamației, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcție de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poștal, prin virament bancar sau în numerar, in aceeași locație in care s-a efectuat preluarea/predarea trimiterii poștale.

În cazul în care reclamația adresată furnizorului de servicii poștale EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. nu a fost soluționată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poștale, o plângere autorității de reglementare însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu autorității de reglementare./

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor și EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.